Hukuk Programı
PROGRAMLAR

Hukuk Lise Kış Okulu

24-28 Ocak 2022

ONLINE BAŞVURU

Hukuk ve Siyasi İktidar

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Muratoğlu Kaçar

Bu ders, devlet kavramını modernite içinde sınırlandırarak, hukukiliği ve siyasi iktidarı ortak bir ilişkisellik çerçevesinde düşünmeyi amaçlanmaktadır. Dersi alan öğrencilerin hukukiliği ve siyasiliği göz ardı edilen farklı toplumların, özellikle de başlangıç toplumlarının gözünden yeniden düşünebilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği:

 1. Gün

Devlet kavramı modernite içinde sınırlandırılacak, merkez kavram olarak siyasi iktidar sözcüğü seçilecek ve farklı iktidar tanımları güç/rıza, yöneten/yönetilen unsurları çerçevesinde incelenecektir.

 1. Gün

Başlangıç toplumları siyasi iktidar merkez kavramı çerçevesinde incelenecek ve uzun yıllar “yasasız, kralsız, hukuksuz” kabul edilen bu toplumların, kendi yapılanmalarına ve zihniyetlerine uygun bir biçimde geliştirdikleri yasa-uygulama ilişkileri irdelenecektir.

 

 

Çevrenin Korunmasında Şirketlerin Sorumluluğu

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Çelikboya

Yaşadığımız iklim krizi, ekonomik faaliyetlere bakışın esaslı değişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda ekonomik faaliyetin en belirleyici aktörü şirketlerin iklim krizine uyum sağlamaları, hukuk sisteminin öncelikli amaçlarından biri haline gelmektedir. Bu acil ve hayati dönüşüm ihtiyacı, şirketler hukukuna yeni bir bakışı getirmiştir. Şirketlerin yeşil dönüşümü, önümüzdeki yıllarda sadece hukukçuları değil, toplumun tüm kesimlerini meşgul edecek bir alandır. Aynı zamanda birçok hukukçunun çalışması gereken yeni bir alanı ortaya çıkarmıştır.

Bu ders kapsamında öğrencilere, şirketler hukukuna ilişkin kuralların bu dönüşüm bakımından nasıl bir rol üstlendiği açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda şirketlerin sürdürülebilirlik bakımından uyması gereken kurallar açıklanacaktır. Ardından hukuk sistemlerinin yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için benimsediği politikalar hakkında da açıklama yapılacaktır.

Dersin Amacı:

 Ders kapsamında öğrencilerin aşağıda konularda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir:

 • Şirketler hukukunun yeni gelişen alanı hakkındaki temel bilgileri ve eğilimleri öğrenmek,
 • Şirketler hukukunun toplumsal ve çevresel etkilerini görerek, bütüncül bakışı kuvvetlendirmek,
 • Hukuki sorunların çözümünde yasaklamak dışında getirilen alternatif çözümleri ve teşviklerin etkisini kavrayabilmek.

Ders Programı

 1. Ders: Şirketler Hukukunun Toplumsal Etkisi
 • İklim krizi-şirketler hukuku ilişkisi
 • İklim krizi perspektifinde, şirketin amacının yeniden düşünülmesi
 1. Ders: Şirketin Sorumluluğunun Hukuki Boyutu
 • Sürdürülebilirlik alanında hukuki düzenlemeler
 • Uluslararası düzenlemelerin ulusal hukuklara yansıması
 1. Ders: Yaptırımlara Uymayı Sağlamak
 • Şirketlerin hesap verme ve açıklama yükümlülükleri
 • Şirket yöneticilerinin sürdürülebilirlik bakımından sorumluluğu
 1. Ders: Şirketlerde Yeşil Dönüşümü Finanse Etmek
 • Yeşil-Sürdürülebilir borçlanma araçları
 • Yeşil yatırım kavramı

 

 

Sosyal Medya ve Ceza Hukuku

Ar. Gör. Aras Türay

Günümüzde insanlar arasındaki iletişim yoğun bir biçimde sosyal medya aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bakımdan insanların gündelik hayatının oldukça ciddi bir parçası olan sosyal medyada, insanlar sıklıkla suç işleyebilmekte ya da suçlardan dolayı mağdur olabilmektedir. Bu ders kapsamında genel olarak suç ve ceza kavramları ile ceza hukukunun temel prensipleri sosyal medyadaki fiillerle paralel bir biçimde ele alınacaktır. Bu sayede ceza hukukuna giriş yapılacak ve ceza hukukunun özellikle sosyal medya bakımından rolü incelenecektir.

Dersin Amacı:

 Ders kapsamında öğrencilerin aşağıda konularda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir

 • Ceza hukukuna ilişkin problemleri tanıyabilme,
 • Suç ve ceza kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olma,
 • Sosyal medyayla ilgili özellikle ceza hukukuyla ilişkili problemleri anlayabilme,
 • Ticaret hukuku alanında karşılaşılan sorunlarda, hukukçunun rolü hakkında bilgi edinmesi

Ders Programı:

 1. Ders: Ceza Hukuku Alanı

Ceza Hukukunun amacı nedir?

Suç ve ceza kavramları ne anlama gelmektedir?

 1. Ders: Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

Birleşme/Devralma işlemleri hangi basamaklardan oluşur?

İşlemler arasındaki bağlantılar nelerdir?

Hukukçu bu işlemlerde ne gibi bir rol üstlenir?

 1. Ders: Sosyal Medya ve Hukuk Arasındaki İlişki

Sosyal Medya Kavramı

Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü

Sosyal Medya Aktörlerinin Sorumluluğu

Bilişim Suçlarına Giriş

 1. Ders: Sosyal Medyadaki Suçlar ve Kovuşturulması

Sosyal Medyayla İlgili Gündeme Gelebilecek Suç Tipleri

Sosyal Medya Aracılığıyla İlgili Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması

 

Bir Ceza Yargılamasının Anatomisi

Ar. Gör. Y. Yarkın Özbalcı

Haberlerde ve sosyal medyada hemen her gün, bir ceza yargılamasını konu alan haberler görüyoruz. Yargılamanın nasıl yapıldığı teknik bir mesele gibi görünse de, ceza yargılaması insan hakları ile son derece bağlantılı, her aşamada haklara müdahalenin olduğu bir alandır. Ceza yargılamasının karşılaştığı sorunlar ve ortaya koyduğu çözümler toplumun ilgisini çekmekte, bunlardan bazıları beğenilmekte, bazıları ise eleştirilmektedir.

Bu ders kapsamında öğrencilere, bir ceza yargılamasının aşamaları ve bu aşamalara dair bazı kavramlar aktarılmaya çalışılacaktır. Böylelikle bir yandan öğrencilerin günlük hayatlarında faydalı olabilecek bir ceza muhakemesi okur-yazarlığı edinmelerine gayret edilecek, bir yandan da hukuk fakültesinde ve sonrasında karşılaşabilecekleri kimi hususlara ilişkin bir ilk fikir edinmelerine imkân sağlanacaktır. 

Dersin Amacı:

 Ders kapsamında öğrencilerin aşağıda konularda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir:

 • Bir ceza yargılamasına ilişkin aşamaları ve bu aşamada bulunan kişileri öğrenmek,
 • Ceza muhakemesi hukukunun baştan sonra etkilerini görerek, süreci bir bütün halinde ele alabilmek,
 • Suçsuzluk karinesinin nedenlerini ve etkisini kavrayabilmek.

Ders Programı:

 1. Ders Bir Şüphenin Araştırılması: Soruşturma

Savcı

Koruma Tedbirleri Kavramı

 1. Ders İddianın Tartışılması: Kovuşturma

Duruşma

Savunma Hakkı

 1. Ders Kararın Denetlenmesi: Kanun Yolları

Hüküm Çeşitleri

Kararın denetlenmesi için mekanizmalar

 1. Ders İnsan Haklarına Müdahaleler

Haklar, Müdahaleler ve İhlaller

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ceza muhakemesini denetlemesi

 

 

Ülkelerin Cezai Yargı Yetkisi

Arş. Gör. Şeyma Cebeci

Dersin Konusu:

Bu ders kapsamında ülkelerin cezai yargı yetkisi, bu konuda kabul edilen ilkeler üzerinden açıklanacak ve Türkiye’nin benimsediği sistem üzerinde durulacaktır. Yetki çatışmalarını ve çifte yargılamayı engellemenin yolları üzerinde durulacak ve bu bağlamda ne bis in idem ilkesi açıklanacaktır. Son olarak uluslararası bir ceza mahkemesine duyulan ihtiyacın tarihi sebepleri ortaya konacak ve Uluslararası Ceza Divanı konu ile ilgili kısımlarıyla ele alınacaktır.

Dersin Amacı:

Bu dersi alan öğrencilerin, ülkelerin cezai yargı yetkisinin belirlenmesinde hakim olan ilkeleri kavraması, Türkiye’de hangi sistemin benimsendiğini açıklayabilmesi, aynı failin aynı suçu ile ilgili olarak birden fazla devletin yargı yetkisinin bulunduğu durumlarda çifte yargılamanın nasıl önüne geçileceği konusunda genel hatlarıyla fikir sahibi olması ve uluslararası ceza yargısına neden ihtiyaç duyulduğunu öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Ders Programı:

Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı I: Ülkesellik, Kişisellik ve Koruma İlkeleri

Bu başlık altında yargı yetkisinin ne olduğu açıklandıktan sonra, ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin genel kabul gören ilkelerden ülkesellik, kişisellik ve koruma ilkeleri Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemelerle birlikte incelenecektir.

Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı II: Evrensellik İlkesi, Yetki Çatışmalarını Önleyecek Çözüm Yolları ve Ne Bis İn İdem İlkesi

Bu ders kapsamında ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin son ilke olan evrensellik ilkesi de incelenecek; ardından yetki çatışmalarını önleyebilecek çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

Ne Bis İn İdem İlkesi

Bu ders kapsamına, bir kimsenin işlediği aynı fiil dolayısıyla aynı ülkede veya başka bir ülkede yeniden yargılanmasının mümkün olup olmadığı, ne bis in idem ilkesi üzerinden tartışılacaktır.

Uluslararası Ceza Yargısı: Uluslararası Bir Ceza Mahkemesi Kurma Çabalarını Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Üzerinden İncelemek ve Uluslararası Ceza Divanı

Son derste Uluslararası ceza yargısına neden ihtiyaç duyulduğu tarihçesi ile Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi üzerinden ele alınacak ve Uluslararası Ceza Divanı, yargı yetkisi ön plana çıkarılarak açıklanacaktır.

 

 

Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar

Ar. Gör. Güneş Karol Işıklar

Dersin Amaçları:

Bu ders kapsamında, 2018 yılında İstanbul Boğazı’nda yalıya çarpan “Vitaspirit” ile 2021 yılında Süveyş Kanalı’nın kapanmasına yol açan “Ever Given” gemileri üzerinden Deniz Ticareti Hukuku’nun uygulama alanına hangi konuların girdiği ortaya konulacaktır. Bu kapsamda, sunulan iki deniz kazasının ortaya çıkardığı veya çıkarabileceği çevresel ve ekonomik sorunların Deniz Ticareti Hukuku alanında nasıl çözümlendiği aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

Gemilerin uyruğu, bayrağı, bağlama limanı ve kimliği hakkında genel bilgi sahibi olacak,

Gemilerin milletlerarası ticaretteki işlevi konusunda bilgilenecek,

Bir geminin kaza sonucu ortaya ne gibi zararların çıkacağını tespit edebilecek, bu zararların giderilmesi ile ilgili Deniz Ticareti Hukuku’nun nasıl ayrımlar yaptığını ve nasıl çözümler ürettiğini ana hatlarıyla öğrenecektir.

 

Hükümet Sistemleri

Ar. Gör. Başak Ekinci

Bu ders, siyasi iktidar, egemenlik, kuvvetler ayrılığı gibi temel kavramları açıklamayı ve demokrasi ile hükümet sistemleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemektedir. Dersi alan öğrencilerin başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ve parlamenter sistemle ilgili temel özellikleri öğrenmesi ve bunların demokrasi ile olan ilişkisine dair değerlendirmelere aşina olması amaçlanır.

Dersin İçeriği:

 1. Gün

Siyasi iktidar, egemenlik, kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve hükümet sistemi kavramları açıklanacaktır.

 1. Gün

Başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ile parlamenter sistem incelenecek, bu sistemlerin demokrasi ile ilişkisi dünyadaki örnekler üzerinde durularak tartışılacaktır.

 

Hukuk Kliniği Çalışması: Hukuk ve Toplum
Arş. Gör. Arca Alpan

Hukuk kliniği, geleneksel hukuk eğitiminden farklı olarak "yaparak öğrenme" ilkesini uygulayan bir yöntemdir. Öğretmenin belirlediği sınırlı kaynaklardan, sözlü ders anlatımı ve yazılı sınav değerlendirmesine dayanmaz. Burada öğrencilere bilgi verilmez, bunun yerine öğrenciler belirli becerilerle donatılır. Sınava girmek yerine ise araştırmalar yapar ve genellikle gerçek hukuki sorunları olan yurttaşlara ya da akranlarına bilgi sunarlar.

Bu derste hukuk ve temel haklar gibi kavramların gündelik yaşamda nasıl hayata geçtiklerini ve hukukun toplumda ne gibi işlevlerini olduğunu çeşitli oyunlarla deneyimleyeceğiz.

Ders Programı:

 1. Gün
 • Haklar ve özgürlüklere dair klinik çalışma
 • Haklar ve Özgürlüklerin tarihçesi, bugünü ve geleceği
 • Hukukun ve hakların toplumsal işlevleri
 • Hukukun düzenleme işlevi

 

 1. Gün
 • “Suç Olmalı Mı?” isimli klinik çalışma
 • Hukuki görelilik
 • Hukukun toplumsal kontrol işlevi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lise Kış Okulu’nu iptal etme hakkını saklı tutar.

SIK SORULAN SORULAR

Lise Kış Okulu 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor.
Lise Kış Okulu online olarak gerçekleştirilecek. Bununla birlikte pandemi şartlarına göre üniversitenin Lise Kış Okulu’nu iptal etme hakkı bulunmaktadır.
Liselerin 9-10-11-12. sınıf öğrencileri Lise Kış Okulu’na başvurabilir.
Programlar kısmında detaylı bilgi mevcuttur. Her program için kontenjan bulunmaktadır.
Tarihleri çakışmadığı sürece birden fazla program seçebilirsiniz.
Evet, online olarak meslek-üniversite seçimi, kariyer belirleme gibi konularda online etkinlikler yapılacaktır.
Evet, Lise Kış Okulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
Son başvuru tarihimiz 21 Ocak 2022
Hukuk Lise Kış Okulu- 24-28 Ocak-4 Şubat 2022 600 ₺ (KDV Dâhil)
Sosyal Bilimlere Giriş- 24-28 Ocak-4 Şubat 2022 600 ₺ (KDV Dâhil)
Ödemenizi başvurunuzu tamamladıktan sonra yapabilirsiniz.